برچسب شده متقاعد

نحوه ایراد یک سخنرانی قانع کننده 3
8,827

نحوه ایراد یک سخنرانی قانع کننده

از آنجایی که شما این صفحه را برای مطالعه انتخاب نموده اید، بدیهی است که تا حدی از مزایای یک سخنرانی مجاب کننده با اطلاع هستید. هدف هر سخنران این است که سایرین را قانع کند تا در مسیر دلخواه او قدم بردارند.
هنر متقاعد کردن 2
4,949

هنر متقاعد کردن

سلام دوسـتـان. مـن چـنـد روز پیـش در یـک کافـی شـاپ مشغول خوردن یک قهوه داغ بودن کـه مـتــوجـه شـدم دو پسر جوان سر موضوعی در حال بگو مگو هستند. خوب، در واقع آنها بگو مگو نمیکردند، بلکه یکی از آن دو سعـی داشت دیگری را متقاعد کند که آن شب همراه او به یــک محتوای گفتگو صحبتهای رد و بدل شده بین آنها چیزی شبیه ایـن بـود: (...