برچسب شده محاسبه و فرمول وزن ایده آل

محاسبه شاخصهای رژیمی بدن 5
15,308

محاسبه شاخصهای رژیمی بدن BMI

تاثیر یک رژیم غذایی و یا تمرینات ورزشی تنها زمانی قابل پیگیری و نظارت می بـاشنـد کـه شمـا اطـلاعات کـافـی از شاخـص هـای مـورد اسـتفاده در تعیین وضعیت جسمانی در اخـتـیـار داشـتـه باشـیـد. در انتهای مقاله با وارد نمودن مشخصات خود میتوانید این شاخص ها را بطور محاسـبـه شده مشاهده نمایید. در زیر به مهمترین این شاخص ها توجه کنید: وزن ایـده آل بدن: شاخصی...