برچسب شده محصولات پروبیوتیک

فراورده های پروبیوتیک : نکات و دانستنی ها 19
22,351

فراورده های پروبیوتیک : نکات و دانستنی ها

بـرای آشنـایی بـا پــروبـیــوتیک ها نخست لازم است با فلور روده و نقش آن در سلامت انسان آشنا شوید. فـلور روده(gut flora): شامـل میـکرو ارگـانیـسـم هـایی است که بطور طبیعی در مجاری گوارشی، بصورت همزیستی مسالمت آمیـز، زنـدگی کـرده و در سـلامـت انسـان و یــا مـیزبان نقش دارند. درون دسـتـگاه گـوارش هـمـه جانوران این فلور روده ای وجـود دارد. جانورانی که کاملا در شرایط بـدون بـاکـتری پرورش می یابند، بیش از...
ابهام در مورد شیر و فراورده های لبنی 0
4,536

ابهام در مورد شیر و فراورده های لبنی

شیر به عنوان “یک غذای کامل” شناخته می شود و علاوه بر ایـن بسیـار مـغـذی هـم هسـت. در سـالهای اخیر جمله  “شـیـر گـاو فـقط مخصوص گوساله هاست” به صورت شعار  محکم گروه های مختلف پزشکی درآمـده است. آنها معتقد هسـتـند کــه شیر چیزی نیست جز یک “سم کشنده.” اگر شـمـا طـرفــدار این گروهک ها هستید و تصور می کنید که شیر عامل به وجود آمدن بسیاری از بیماری های...