برچسب شده مدرن

30 ویژگی یک جامعه زنده و مدرن 5
11,765

۳۰ ویژگی یک جامعه زنده و مدرن

پروفسور محمود سریع القلم ، در یادداشتی که برای عصرایران نوشته ، ۳۰ ویژگی یک جامعه زنده را بیان کرده است. این استاد دانشگاه، پیشتر در نوشتارهای جداگانه ای ۳۰ ویژگی شهروندان و ۳۰ ویژگی سیاستمداران مطلوب را به رشته تحریر در آورده که در عصرایران منتشر شده است.
چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟ 3
6,905

چطور اخلاقیات مختلف بر جامعه مدرن کنونی اثر می گذارند؟

اخلاقیات نشانگر دوگانگی خوب و بد هستند: اخلاقیات سیستمی با ارزشهای اخلاقی خاص است که با اشارات و تلویحات فرهنگی، دنیوی و مذهبی بعنوان راهنمایی برای کنترل و تدوین رفتارهای انسانی، توسط خود او قرار داده شده است.