برچسب شده مدیر سوء استفاده گر

خانمها: 7 قانون برای رهایی از دست رئیس سوء استفاده‌گر 17
15,827

خانمها: ۷ قانون برای رهایی از دست رئیس سوء استفاده‌گر

وقتی برای مصاحبه اولین کارم رفته‌بودم، رئیس آینده‌ام پرسید، “می‌بینم که ازدواج کرده‌اید، آیا تصمیم ندارید بچه‌دار شوید؟” بعد از اینکه آثار بهت‌زدگی را از صورتم پاک کردم گفتم، “اوم، نه.” این سوال واقعاً نابجا بود و قسمت تعجب‌آورتر آن این است که از طرف یک مرد پرسیده می‌شد. کاری که باید می‌کردم این بود که خیلی سریع خودم را از آن محل دور می‌کردم...