برچسب شده مراحل

درجات آگاهی انسان 4
8,924

درجات آگاهی انسان

سـلسه مـراتـب آگـاهی انسان بر اساس شرایط زندگی از پایین به بالا عبارت است از: شرمساری، گناه، بیتـفاوتی، انـدوه، تـرس، آرزو، خشـم، غـرور، شـجاعت، بـی طـرفـی، رغبــت، پـذیـرش، استــدلال، عشــق، شــادی، آرامــش و روشنگری. عـلی رغم آنکه امکان دارد در مقاطع زمانی مختلف به هر یک از این مراحل بطور موقت وارد و یا خارج گردیم، اما بطور مـعمـول یـک سطح غالب بر زندگی هر...