برچسب شده مراحل ازدواج

5 مرحله تکامل عشق 0
6,952

۵ مرحله تکامل عشق

عشـق مـیـان دو فـرد طــی چنـــدین مرحله متفاوت تکامل می یـابد که به مـنـظور بــقای عشق هر کدام ازاین مراحل اهمیت خاص خود را دارا میباشد این مراحل شامل: مجذوب شدن، دلربایی، هوس (اشتیاق مفرط)، صمیمیت و تعهد است: ۱- مرحله مجذوب شدن واکنــش مـثـبـت نسـبت به یک شخص است که خود به دو مرحله تقسیم بندی میگردد: * مجذوب شدن فیزیکی: هنگامــی روی مــــی دهد که جـسم شمـا نــــسبت...