برچسب شده مکانیزم دفاعی

شخصیت و مکانیسم های دفاعی - بخش نخست 1
13,471

شخصیت و مکانیسم های دفاعی – بخش نخست

برای آشنایی با مفهوم مکانیسم های دفاعی ابتدا بطور اجمالی به نظریه زیگموند فروید در زمینه شخصیت و ساختار روان انسان میپردازیم. فروید شخصیت هر فرد را به ۳ بخش تقسیم بندی میکند: ۱- نهاد و یا او (ID): در برگیرنده تمام اجزاء شخصیتی موروثی از جمله غرایز و تکانه های ابتدایی میباشد. کارکرد نهاد  مبتنی بر “اصل لذت” بوده و کامرواسازی و ارضای فوری...