برچسب شده نامزد قبلی هنوز تلفن میزنه

با دوست پسر/دختر قبلی که هنوز تلفن می کند، چگونه برخورد کنیم؟ 124
53,992

با دوست پسر/دختر قبلی که هنوز تلفن می کند، چگونه برخورد کنیم؟

دوست پسر/دختر قبلیتان مدام زنگ می زند و می خواهد با شما صحبت کنید. شما چند ماه پیش با او به هم زده اید و می خواهید که به کل فراموشش کنید. چطور می توانید با این تلفن های ناراحت کننده و در عین حال آزار دهنده برخورد کنید؟ اول باید واضح و روشن به دوست دختر/پسر سابقتان بگویید که همه چیز بین شما تمام...