برچسب شده نزدیک بینی

آشنایی با اختلالات چشم و لنزهای طبی 7
22,181

آشنایی با اختلالات چشم و لنزهای طبی

چشم پیچیده ترین ارگان بدن پس از مـغز اسـت و متـشکل از ۲ میـلیـون بـخش فـعال می باشد. چشم هـا قادر به پردازش ۳۶ هزار بیت اطلاعات در ساعت هستند. چشم هـــا قادر به تشخیص نـور شـمع از مسـافـت ۳۰ کیــلومتری در شرایط جـوی ایده آل میباشند- چشم در ۸۵ درصد کـــل اطـلاعـات مـغـز شـما سـهــیـم اسـت- ۶۵ درصد گذرگاههای مـنتهی به مغز را مورد...