برچسب شده نکات نزدیکی با همسر

آموزه های جنسی - ارزش و اعتبار رابطه
21,000

آموزه های جنسی – ارزش و اعتبار رابطه

پیش از اینکه تصمیم بگیرید با شریک زندگی خود آمیزش جنسی داشته باشید، باید ابتدا کمی صبر کنید و با دقت کامل روی رابطه خود فکر کنید. ایجاد رابطه جنسی متعارف تنها در سایه عشق و اعتماد حقیقی معنا پیدا می کند. پیش از شروع هر گونه پیوند جنسی باید در رابطه خود علاقه و اعتماد واقعی را تجربه کرده باشید. اکثر خانم ها هیچ...