برچسب شده همسر ایده آل

ویژگیهای یک رابطه ایده آل 0
6,125

ویژگیهای یک رابطه ایده آل

نظر من دلیل اینکه بسیاری از روابط به بن بست می رسد، این است که تقریبا تمام افراد به دنبال همسری هستند که بتوانند به او افتخار کنند و قابل تحسین باشد. آنها کسی را می خواهند که برتر از سایرین ( و حتی خودشان) باشد و بتواند آنها را نیز در نظر دیگران بهتر جلوه دهد. هر دو  به هم افتخار کنید تا رابطه...