برچسب شده وظایف نیمکره چپ مغز

تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز 2
38,698

تفاوتهای نیمکره چپ و راست مغز

با آنکه دو نیمکره مغز عملکرد یکپارچه ای دارند و در همکاری تنگاتنگی با یکدیگر می باشند اما از جـنبه های گوناگونی با یکدیگر تفاوت دارند. افراد نـیـز از نـظـر آن کـه کدام نیکره مغزشان بر افکار و پردازش اطلاعات مغزشان سیطره دارد بـا یکدیگر تفاوت دارند اکنون به تفاوتهای دو نیمکره مغز می پردازیم: نیمکره راست: * دیداری-تمرکز بر تصاویر و الگوها. * درک مستقیم و شهودی-پیروی از احساسات. *...