برچسب شده پذیرش

درجات آگاهی انسان 4
8,747

درجات آگاهی انسان

سـلسه مـراتـب آگـاهی انسان بر اساس شرایط زندگی از پایین به بالا عبارت است از: شرمساری، گناه، بیتـفاوتی، انـدوه، تـرس، آرزو، خشـم، غـرور، شـجاعت، بـی طـرفـی، رغبــت، پـذیـرش، استــدلال، عشــق، شــادی، آرامــش و روشنگری. عـلی رغم آنکه امکان دارد در مقاطع زمانی مختلف به هر یک از این مراحل بطور موقت وارد و یا خارج گردیم، اما بطور مـعمـول یـک سطح غالب بر زندگی هر...
دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید 1
5,016

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید

مردم می توانند رفتارها و احساسات مختلفی نسبت به اطرافیانشان نشان دهند. گناه، عصبانیت، تقصیر، خشم، ترس، حسادت، و گوشه گیری نمونه هایی از این احساسات هستند. آدم های شاد و خوشبخت نیازی نمی بینند که چنین احساساتی از خود نشان دهند. آنها می دانند که بیشتر این احساسات موقتی هستند و به میزان استرس، درگیری ها یا آسیب های فردی بستگی دارند. انسان های...