برچسب شده پوره سیب زمینی

همه چیز درباره سیب زمینی 14
61,009

همه چیز درباره سیب زمینی و انواع آن

سـیـب زمـیـنـی بـا نـام عـلـمـی سـولانـوم تـوبــــروســــوم (solanum tuberosum) یک گـیـاه یـک سـالـه از خــــانـــواده (solanacea) میباشد. گوجه فرنگی، بادنجان و فلفلـهـا نیز جـــزو همین خانواده محسوب میگردند. هندی ها در حدود ۴ هـزار سـال پـیـش نخـستـیـن مـــردمانی بودند که سیب زمـیـنــی را در آمریکای جنوبی در پرو کشت دادند. بیش از هـزار گـونه سیـــب زمینی در سراسر جهان وجود دارد. نام نخست سیب زمینی...