برچسب شده چطور برقصیم

آموزش آداب و رسوم رقص 21
49,257

رقص: آموزش آداب و رسوم رقصیدن در مراسمات

آداب رقص، به شما می آموزد تا چطور به چگونگی صحیح رقص در مکان و زمان متفاوت، مسلّط شوید. به این ترتیب قادرید بدانید کجا و کی باید چطور برقصید، همچنین تشخیص می دهید آیا شخص مقابل شما مایلست با شما برقصد یا نه؟