برچسب شده گفتگو

مشکل گفتگو در روابط 0
4,620

مشکل گفتگو در روابط

احـساس مــی کنید که همیشه این شما هستید که باید اولین قدم را در راه حل مشکلات بردارید؟ اگر پاسخ مــثبت باشد، شانس زیادی دارید؛ اما بد نیست بدانـیــد که خانم ها همیشه تصور می کنند: این خودشان هستند که “حلال” مشکلات می باشند. بـر اسـاس تـحـقـیقات اخیر در حدود ۸۳% از خانم ها تصور مـی کنند که خودشان مشکلات را حل می نمایند؛ این در حـالی است که ۷۰%...