برچسب شده BMI چیست

محاسبه شاخصهای رژیمی بدن 5
15,178

محاسبه شاخصهای رژیمی بدن BMI

تاثیر یک رژیم غذایی و یا تمرینات ورزشی تنها زمانی قابل پیگیری و نظارت می بـاشنـد کـه شمـا اطـلاعات کـافـی از شاخـص هـای مـورد اسـتفاده در تعیین وضعیت جسمانی در اخـتـیـار داشـتـه باشـیـد. در انتهای مقاله با وارد نمودن مشخصات خود میتوانید این شاخص ها را بطور محاسـبـه شده مشاهده نمایید. در زیر به مهمترین این شاخص ها توجه کنید: وزن ایـده آل بدن: شاخصی...
فاکتورهای چاقی و اضافه وزن 0
9,014

فاکتورهای چاقی و اضافه وزن

چاقی یعنی افزایش وزن بدن به نسبت قد. چاقی و عوارض ناشی از آن  به دو عامل میزان چربی اضافه بدن و همچنین به نحوه توزیع و نواحی تجمع یافته چربی بستگی دارد. فاکتورهای چاقی : ۱- شاخص توده بدن(BMI):حاصل تقسیم وزن(برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب متر) میباشد. – کمتر از ۱۸/۵ : کم وزن – بین ۲۴/۹-۱۸/۵: وزن طبیعی – بین ۲۹/۹-۲۵: اضافه وزن –...